โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ลำดับ รายชื่อโรงเรียน คำย่อ อักษรย่อไทย อักษรย่ออังกฤษ ประถม มัธยม
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สาธิตเกษตร สธมก KUS
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สาธิตกำแพงแสน กพส KUSK
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธิตเชียงใหม่ สมช CMU
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สาธิตนเรศวร สมน NUD
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สาธิตพะเยา สมพ SUP
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา สาธิตบูรพา พมบ PBU
๑๐ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สาธิตมหาสารคามประถม ปสธ SMS
๑๑ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สาธิตมหาสารคามมัธยม สมค DMSU
๑๒ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) สาธิตรามประถม มรป RAM
๑๓ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาธิตราม สธร DRU
๑๔ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สาธิตปทุมวัน ปทว PDS
๑๕ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สาธิตประสานมิตรประถม ปสป PSP
๑๖ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สาธิตประสานมิตรมัธยม ปสม PSM
๑๗ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สาธิตมศว องครักษ์ สอร ODS
๑๘ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) สาธิตศิลปากรประถม ปศก EDSU
๑๙ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตศิลปากร มศก DSU
๒๐ อนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาธิตสงขลาอนุบาลฯ อมอ APS
๒๑ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาธิตสงขลา สมอ PSU