ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักกีฬาดีเด่นสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

รายชื่อนักกีฬาดีเด่น การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รายชื่อนักกีฬาดีเด่น

จุดจำหน่ายของที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

เชิญชมและเลือกซื้อของที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ณ บริเวณจุดจำหน่ายของที่ระลึก ของชมรมรักษ์โรงเรียน บริเวณประตู 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชมภาพของที่ระลึกเพิ่มเติม

การประชุมวาระพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ประชุมวาระพิเศษ ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 พิธีปิดวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อมวลชนร่วมนำเสนอข่าว การจัดกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

สื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่าง ๆ ให้ความสนใจในการทำข่าว การประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 3 และแถลงความพร้อมในการจัดกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประมวลภาพ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประมวลภาพ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม