ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน สัญลักษณ์นำโชค และคำขวัญ

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

นายปิยะวิทย์ ศิริพานิช ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๕

ผู้เรียบเรียงและให้ความหมาย

อาจารย์พรศักดิ์ นากชื่น

อาจารย์ทิพาวรรณ สมิตเมฆ

รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี

แนวคิด

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แสดงความโดดเด่นด้วยพญานาค อันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บนตัวเลขไทย ๔๑ ที่บ่งบอกความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ซึ่งอยู่เหนือช่อใบย่อย ๒ ช่อของดอกนนทรี ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับคำว่า “นนทรีเกมส์” เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “สาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑” กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวเลข ๔๑
สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดำรงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี มายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๑
สีบนตัวพญานาค
สื่อถึงสีของโรงเรียนสาธิตทั้งหมดที่ร่วมการแข่งขัน แสดงถึงความรักสามัคคี
ช่อใบย่อย ๒ ช่อ
สื่อถึงกีฬาหลัก ๒ ชนิดที่ต้องมีทุกครั้งในการจัดการแข่งขัน คือ ว่ายน้ำและกรีฑา
กลีบดอกนนทรี ๕ กลีบ
สื่อถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก ๕ ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
ดอกนนทรี ๔ ดอกพร้อมก้านตุ่มดอก
สื่อถึงโรงเรียนสาธิต ๔ โรงเรียน คือ สาธิตเกษตร สาธิตจุฬาฯ สาธิตประสานมิตร และสาธิตปทุมวัน ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาในชื่อว่า “ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี” ก้านตุ่มดอกแสดงถึงความพร้อมที่จะผลิดอกเพื่อรับโรงเรียนสาธิตต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จวบจนปัจจุบัน มีสมาชิกรวม ๒๑ โรงเรียน

สัญลักษณ์นำโชค – คุณกลมเกลียว

ผู้ตั้งชื่อสัญลักษณ์นำโชค

ด.ญ.รินรดา รุ่งเกษมสุข ม.๒/๗

ผู้ออกแบบสัญลักษณ์นำโชค

นายสิปปกร หงส์พรรคมนุญ ม.๕/๑

ผู้พัฒนาแบบสัญลักษณ์นำโชค

นายวิศรุต วิสุทธิกุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๓

นายกิรติ ศรีสุชาติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๙

นายพันทวี ศรีขาว ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๑

แนวคิด

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ตรงกับปีนักษัตร คือ ปีวอก จึงกำหนดให้ ลิงเป็นสัญลักษณ์นำโชค ซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารัก ร่าเริง เฉลียวฉลาด และแข็งแรง โดยใช้ชื่อว่า “คุณกลมเกลียว”

“คุณกลมเกลียว” เปรียบเสมือนผู้แทนของนักเรียนที่เป็นเด็กดี มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมแข่งขัน เป็นผู้แทนของสัมพันธภาพอันดี สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนสาธิต

“คุณกลมเกลียว” ในชุดพลศึกษาโรงเรียนที่แสดงถึงความพร้อมในการเล่นกีฬา ด้านหน้าของเสื้อมีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๑ และด้านหลังมีชื่อ “นนทรีเกมส์”


คำขวัญประจำการแข่งขัน

“เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์”

ผู้ประพันธ์: อาจารย์จิตติมา พิศาภาค