ประวัติการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี

ความเป็นมาการแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” มีจุดเริ่มต้นมาจากการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต – สามัคคี” เมื่อ พ.ศ. 2518 ได้มีการหารือกันระหว่างอาจารย์พลศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน แล้วสรุปแนวความคิดข้อเสนอแนะ ที่จะจัดให้มีการแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ฉันที่น้องร่วมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยด้วยกัน และยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งทางร่างกายจิตใจและลักษณะนิสัยที่ดีมีอุดมการณ์เป็นนักกีฬาที่ดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการว่ายน้ำในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย ทั้งสี่โรงเรียนจึงเห็นพ้องต้องกันในหลักการที่จะจัดให้มี การแข่งขันว่ายน้ำในระดับโรงเรียนเรียกชื่อว่า “ว่ายน้ำสาธิต–สามัคคี” โดยมีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสาธิตทั้ง 4 แห่ง คือ

  1. อาจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณหญิง สมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  4. และอาจารย์ละออ การุณยะวนิช อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม

เป็นคณะกรรมการอำนวยการถาวร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุกปี มีคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขันจากคณาจารย์ของทุกโรงเรียนที่ส่งชื่อมา เพื่อทำงานร่วมกันทุกกิจกรรม ดำเนินงานและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปภายใต้ข้อตกลงร่วมโดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังต่อไปนี้คือ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการว่ายน้ำ
  2. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาว่ายน้ำ
  3. เสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี
  4. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง
  5. สนับสนุนให้นักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษ มีโอกาสแข่งขันในระดับสูงขึ้น
  6. ส่งเสริมทักษะการทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียน (ข้อนี้เพิ่มเติมการแข่งขันฯ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2526 วันแข่งขัน 28 มกราคม 2547)

ถ้วยเกียรติยศ

ถ้วยเกียรติยศ

ธงการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต สามัคคี” ด้านที่ 1

ธงการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต สามัคคี” ด้านที่ 2

ถ้วยเกียรติยศ ซึ่งโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพ ต้องส่งมอบให้เจ้าภาพครั้งต่อไปพร้อมกับ ธงการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต-สามัคคี” สีฟ้าหม่น มีรูปสัญลักษณ์กีฬาว่ายน้ำกับตรามหาวิทยาลัยต้นสังกัดของโรงเรียนสาธิต ผู้ร่วมริเริ่มจัดการแข่งขัน เรียงลำดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสื่อถึงประวัติของการแข่งขันฯ อีกด้านประดับด้วย “พระวชิระ” อันเป็นตราประจำทบวงมหาวิทยาลัยโดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ (พลโท ชาญ อังศุโชติ) กับห้าห่วงสัมพันธ์ (“พระวชิระ” เป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ใช้เป็นตราประจำทบวงมหาวิทยาลัย)

“สาธิต-สามัคคี” เป็นชื่อการแข่งขันบนพื้นฐานของแนวคิดที่มุ่งมั่นจะส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาของนักเรียน พร้อมๆ กับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน คือทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีชื่อสามัญของโรงเรียนคือ “สาธิต” กับคุณธรรมคือ “สามัคคี” เป็นสัญลักษณ์ที่เน้นปรัชญาของการแข่งขันไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“-“) เพื่อความเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขัน (สัญลักษณ์ดังกล่าวยังปรากฏอยู่ที่ฐานคำจารึกของถ้วยเกียรติยศ)

ปีการศึกษา 2518 การแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 ณ สระว่ายน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขัน ครั้งที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2521 ณ สระว่ายน้ำจุฬาภรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขันครั้งนั้น    เริ่มมีเพลงมาร์ช “สาธิต – สามัคคี”   เป็นครั้งแรก เนื้อร้อง – ทำนอง ประพันธ์โดย อาจารย์ระลึก สัทธาพงศ์ อาจารย์พลศึกษาของโรงเรียนในขณะนั้น เรียบเรียงเสียงประสานโดย  คุณพิมพ์ปฏิภาณ  พึ่งธรรมจิตต์  ขับร้องนำหมู่โดย คุณนิทัศน์  ละอองศร และ คุณศรีสุดา  เริงใจ   บรรเลงโดย   วงดนตรี จิตราทัศน์พร้อมด้วยดาวรุ่งจิตราทัศน์

01ตราว่ายน้ำ

พ.ศ.2521 จัดการแข่งขัน ครั้งที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน  เป็นเจ้าภาพร่วมในฐานะที่สังกัดมหาวิทยาลัย  ทำการแข่งขัน    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2522 ณ สระว่ายน้ำโอลิมปิก กรมพลศึกษา

พ.ศ.2522 การแข่งขัน ครั้งที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นเจ้าภาพ ทำการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2523 ณ สระว่ายน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2523 การแข่งขัน ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทำการแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2524 ณ สระว่ายน้ำจุฬาภรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2524 การแข่งขัน ครั้งที่ 6 ใช้ชื่อว่าการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต – สามัคคี” เฉลิมฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นเจ้าภาพทำการแข่งขัน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2525 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการถาวร เห็นสมควรให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมัธยมสาธิตรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมการแข่งขันด้วย เริ่มมีการประกวดกองเชียร์เป็นครั้งแรก ด้วยความอุปการะถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยถือว่าเป็นถ้วยเกียรติยศของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพเป็นรางวัลที่ 1 เจ้าภาพปีต่อไปเป็นรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ตามลำดับ และท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันฯ (นายสุวรรณ ดาราวงษ์) เอื้อเฟื้อโล่รางวัลชมเชย

พ.ศ.2525 การแข่งขัน ครั้งที่ 7 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2526 ณ สระจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโรงเรียนที่รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้น 1 โรงเรียนคือ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2526 การแข่งขัน ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2527 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะกรรมการอำนวยการถาวร เห็นควรเชิญโรงเรียนสาธิตอีก 4 แห่งเข้าร่วมแข่งขันด้วยคือ โรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

พ.ศ.2527 การแข่งขัน ครั้งที่ 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2528 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมประเมินผลการแข่งขัน ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2528 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการให้เพิ่มการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆ และกรีฑาเข้าไว้ในการแข่งขันนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนและขยายประโยชน์จากการจัดการแข่งขันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลสนองปณิธานแห่งปฏิญาณขององค์การสหประชาชาติที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ไปพร้อมกันด้วย โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถือเป็นการจัดการแข่งขันในโอกาสพิเศษซึ่งไม่ผูกพันถึงการจัดการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป

พ.ศ.2528 การแข่งขัน ครั้งที่ 10 ใช้ชื่อการแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” เฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล 2528 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เป็นเจ้าภาพ ทำการแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 ณ สนามกีฬา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) การแข่งขัน ตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นได้รวมกรีฑา และกีฬาอื่นๆ 9 ชนิดคือ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส ปิงปอง ตะกร้อ แบดมินตัน (แบดมินตันมีส่งเข้าแข่งขันไม่ครบ 4 โรงเรียนจึงงดการแข่งขัน) และได้เชิญโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน และโรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถาวรชุดเดิมเพิ่มเป็น 6 โรงเรียน ในฐานะคณะกรรมการฯ การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” เฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล 2528 ด้วย มีโรงเรียนรับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

พ.ศ.2529 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 11 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ โดยการขยายการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 วัน คือ ว่ายน้ำ แข่งขันในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2530 ณ สระโอลิมปิก กรีฑาสถานแห่งชาติ และกรีฑา แข่งขันในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2530 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 9 โรงเรียน มีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาอื่น ๆ 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเทนนิส

พ.ศ.2530 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ จัดพิธีเปิดใช้กีฬาว่ายน้ำ เมื่อ 8 สิงหาคม 2530 มีการแข่งขันกรีฑา และกีฬาอื่น ๆ ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส สำหรับในการแข่งขันปีนี้ได้เพิ่มกีฬาประเภทแฮนด์บอล สำหรับระดับประถมศึกษามี   5 โรงเรียน ระดับมัธยมมี  9 โรงเรียน กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2530 ณ สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นับเป็นการจัดครั้งแรกและครั้งเดียว ที่จัดช่วงแข่งขัน 2 ช่วงด้วยกัน

พ.ศ.2531 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 13 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยจัดการแข่งขันติดต่อกัน 5 วัน คือ วันที่ 10 – 14 ตุลาคม ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย และสนามแบดมินตันของเทศบางเมืองชลบุรี มีการแข่งขันกรีฑา และกีฬาทั้งหมด 12 ประเภท คือ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส แฮนด์บอล เปตอง หมากกระดาน เทนนิส เซปักตะกร้อ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 9 โรงเรียน กำหนดพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี และพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 14 ตุลาคม 2531

พ.ศ.2532 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันติดต่อกัน 6 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย สนามกีฬาโรงเรียน โรงยิมฯ 2 โรงยิมฯ และสนามการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาอื่น ๆ ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง หมากกระดาน มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งชัน 9 โรงเรียน พิธีเปิดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน และพิธีปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน ณ สนามกีฬาหมาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2533 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 15      ระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2533       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 10 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 11 ชนิด ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง หมากกระดาน

พ.ศ.2534 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 16    ระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน 2534   ณ  สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมีโรงเรียนเข้าแข่งขัน 10 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 11 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง หมากกระดาน กรีฑา ว่ายน้ำ

พ.ศ.2535 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมีโรงเรียนเข้าแข่งขัน 10 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 12 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล แฮนด์บอล เทนนิส เซปักตะกร้อ เปตอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน กรีฑา และกีฬาว่ายน้ำ

พ.ศ.2536 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2536 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทดลองใช้ข้อบังคับการแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 (จากเดิมใช้ ข้อตกลงร่วมการแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี”) มีโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเข้าแข่งขัน 10 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 13 ชนิด ได้แก่ กรีฑา กีฬาว่ายน้ำ กอล์ฟ ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล หมากกระดาน และแฮนด์บอล

พ.ศ.2537 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 19 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2537 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ได้มีมติให้มีการจัดกิจกรรมศิลปะสามัคคีขึ้น และมีโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 9 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 13 ชนิด ได้แก่ กรีฑา กีฬาว่ายน้ำ กอล์ฟ ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง วอลเลย์บอล หมากกระดาน และแฮนด์บอล

พ.ศ.2538 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2538 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการได้มีมติให้มีการจัดกิจกรรมศิลปสามัคคีและเพิ่มกิจกรรมสามัคคีดนตรีไทย มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามปีที่ผ่านมา

พ.ศ.2539 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 21   ร่วมเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี   กาญจนาภิเษก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2539 มีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามปีที่ผ่านมา ปีนี้ได้มีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 1 โรงเรียน

พ.ศ.2540 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 22    โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14 – 28 ตุลาคม 2540 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  13 โรงเรียน มีการแข่งขันกรีฑา และกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามปีที่ผ่านมา

พ.ศ.2541 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 23 ร่วมเฉลิมฉลองปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2541    มีการแข่งขันกรีฑา และกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามปีที่ผ่านมา และในปีนี้มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารครามเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 1 โรงเรียน รวมเป็น 14 โรงเรียน

พ.ศ.2542 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 24 ร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2542   มีการแข่งขันกรีฑา   และกีฬาประเภทต่าง ๆ   ตามปีที่ผ่านมา   และในปีนี้มี   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง       (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 1 โรงเรียน รวมเป็น 15 โรงเรียน

พ.ศ.2543 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร “ฝ่ายมัธยม” เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องค์รักษ์ จังหวัดนครนายก นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาในปีนี้ได้เน้นให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการในตอนค่ำ เพื่อให้นักเรียนทุกสถาบันได้มีโอกาสเข้าร่วมสังสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีดังคำขวัญ “ประสานใจ ประสานสาธิต ประสานมิตรเกมส์”

พ.ศ.2544 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสระว่ายน้ำ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา ภายใต้คำขวัญ “ผูกพันดวงแด รูสมิแลเกมส์”

พ.ศ.2545 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2545 ณ ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      ภายใต้คำขวัญ “ร้อยใจสาธิต ผูกมิตรสัมพันธ์ ปทุมวันเกมส์” โดยมีพิธีเปิด – ปิด ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ภายในสนามกีฬาแมนสเตเดียม จัดให้มีการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา โดยใช้ “ม้าไมตรี” เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขัน

02ปทุมวันเกมส์

พ.ศ.2546 การแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2546 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ “สิบห้าสาธิต ผูกมิตรชิงชัย สามัคคียิ่งใหญ่ ในกาลพฤกษ์เกมส์” ใช้ชื่อการแข่งขัน “กาลพฤกษ์เกมส์” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีไดโนเสาร์ชื่อ “แคนคูน” เป็นสัญลักษณ์ และยังเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีมหกรรมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและนันทนาการเพื่อเยาวชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ที่มาชมและเชียร์กีฬาได้มีความรู้และความบันเทิงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การศึกษาธรรมชาติโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การศึกษาการเกิดไดโนเสาร์ กิจกรรมผจญภัย การแข่งขันเกมส์ต่าง ๆ การพายเรือ ปืนหน้าผาจำลอง การแสดงการต่อสู้กับงูจากบ้านโคกสง่า ทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอภูเวียง พระธาตุขามแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นต้น ตลอดจนการออกร้านหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล และกิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลางทุกวันของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีชนิดกีฬาแข่งขันที่จัดเพิ่มจากปีที่ผ่านมา คือ ซอฟท์บอล รวม 14 ชนิดกีฬา

03กาลพฤกษ์เกมส์

พ.ศ.2547 กีฬาสาธิต-สามัคคี ครั้งที่ 29 โรงเรียนที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2547 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้คำขวัญ “สาธิตร่วมใจ เชื่อมสายใยไมตรี จามจุรีเกมส” ใช้ชื่อการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” มีก้านและใบจามจุรีเป็นสัญลักษณ์การแข่งขัน  โดยมี ลิง เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค ถือว่าปีพ.ศ. นั้น ตรงกับปีนักษัตร ปีวอกให้ชื่อ “คุณพร้อม”  มีกิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลางทุกวันของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  และกีฬาที่จัดแข่งขัน 15 ชนิด กีฬาเพื่อการสาธิต 1 ชนิดคือลีลาศ ส่วนกีฬา 15 ชนิดมี กรีฑา ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล หมากกระดาน แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ แฮนด์บอล ฮอกกี้ และซอฟท์บอล ซึ่งในปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ “สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 1 “ มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพ จัดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2548

04จามจุรีเกมส์

 พ.ศ. 2548 กีฬาสาธิต-สามัคคี  ครั้งที่ 30    โรงเรียนที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2548  ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม  ภาย ใต้คำขวัญ “สามสิบปี สามัคคีสาธิต ผูกมิตรยิ่งใหญ่ ในกำแพงแสนเกมส์” ใช้ชื่อการแข่งขัน “กำแพงแสนเกมส์”   โดยมี โค เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค เพราะโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เป็นพันธุ์แรกของไทย เกิดที่กำแพงแสน ให้ชื่อ “คุณยิ้มแย้ม” ใช้สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นรูปปั้นลายไทยสมัยทวาราวดี ชื่อ”ลายก้านขด”  นอกจากนี้มีกิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลางทุกวันของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  และกีฬาที่จัดแข่งขัน 16 ชนิด มี กรีฑา ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล หมากกระดาน แบดมินตัน    เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ แฮนด์บอล ฮอกกี้ ซอฟท์บอลและลีลาศ  ในการเชียร์ปีนี้เจ้าภาพเสนอการแสดง “ปอม ปอม เชียร์”  แต่จากการประชุมตกลงกัน ให้เป็นการเชียร์แบบเดิมและมี 4 โรงเรียนเข้าร่วมคือ โรงเรียนสาธิตเกษตร โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และโรงเรียนสาธิตเกษตร กำแพงแสน

05กำแพงแสนเกมส์

พ.ศ. 2549 กีฬาสาธิต-สามัคคี   ครั้งที่ 31    โรงเรียนที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2549  ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสื่อไมตรี สาธิตสามัคคีสื่อน้ำใจ” ใช้ชื่อการแข่งขัน “พี้จั่นเกมส์”   โดยมี สุนัข เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค เพราะเป็นปีนักษัตร ปีจอ ให้ชื่อ “คุณสานใจ” ใช้สัญลักษณ์การแข่งขันเป็น  “พระพิรุณทรงนาคพร้อมห่วง 14 วง”    และจัดการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มี กรีฑา  กอล์ฟ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้ และแฮนด์บอล  ปีนี้มีโรงเรียนร่วมส่งกองเชียร์ 5 แห่งคือ จุฬามัธยม ปทุมวัน รามมัธยม ประสานมิตรมัธยม และสาธิตเกษตรเจ้าภาพ

06พี้จั่นเกมส์

07พี้จั่นเกมส์

พ.ศ. 2550 กีฬาสาธิต-สามัคคี   ครั้งที่ 32    โรงเรียนที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2550  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างคนดี สาธิตสามัคคีสร้างสัมพันธ์” ใช้ชื่อการแข่งขัน “จ๊างน้อยเกมส์”   โดยมี ช้าง เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค นักษัตรปีกุล คนล้านนาถือเป็นปีจ๊าง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ให้ชื่อ “ ม่วนจิต และ ม่วนใจ๋ ” ใช้สัญลักษณ์การแข่งขันเป็น  “ช้างสักการะพระธาตุดอยสุเทพ”    และจัดการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มี กรีฑา  กอล์ฟ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้ และแฮนด์บอล

08ครั้งที่3209ครั้งที่32

 พ.ศ. 2551 กีฬาสาธิต-สามัคคี   ครั้งที่ 33    โรงเรียนที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดแข่งขัน ระหว่างวันที่  2 – 8 พฤศจิกายน  2551  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ภายใต้คำขวัญ “ สาธิตสามัคคี เกรียงไกร ร้อยเรียงรวมใจ มั่นคงไว้เป็นหนึ่งเดียว ” ใช้ชื่อการแข่งขัน “ ฝ้ายคำเกมส์ ”  เป็นชื่อดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย โดยมี ปลาตะเพียนทอง ให้ชื่อ “ คุณพอเพียง ”สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นดอกฝ้ายคำ กำลังบานสะพรั่งแสดงถึงความพร้อมของชาวสาธิตทั้งมวลมี 3 ดอกแทนเลข 3 ตัวแรก ลู่วิ่งสามลู่วิ่งสู่เบื้องบน แทนเส้นทางแห่งความมีชีวิตชีวา และความเจริญรุ่งเรืองของชาวสาธิตทั้งหมดซึ่งลู่วิ่งสามลู่มีชื่อว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” แทนเลข 3 ตัวหลัง จึงเป็นเลขการแข่งขัน กีฬาสาธิตครั้งที่ 33 และจัดการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มี กรีฑา  กอล์ฟ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้ และแฮนด์บอล  แต่เพิ่มประเภทในบางชนิดกีฬา เช่น เปตอง ว่ายน้ำหมากกระดาน ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนสาธิตเพิ่ม 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีนี้มีโรงเรียนร่วมส่งกองเชียร์ 5 แห่งคือ จุฬามัธยม ปทุมวัน ประสานมิตรมัธยม เกษตร และรามมัธยมเจ้าภาพ

10ฝ้ายคำเกมส์11ฝ้ายคำเกมส์

พ.ศ. 2552 กีฬาสาธิตสามัคคี   ครั้งที่ 34    โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อว่า“ราชพฤกษ์เกมส์”ภายใต้คำขวัญ “เกลียวคลื่น เกลียวไมตรี สาธิตสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์” สัญลักษณ์นำโชค คือ โลมา ชื่อ “คุณน้ำใส” สัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปดอกราชพฤกษ์และโลมา พร้อมชื่อ “การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 34 ราชพฤกษ์เกมส์ 2552”  /  ราชพฤกษ์  เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ที่มีดอกสีเหลืองทองบานสะพรั่งพร้อมกันพร้อมกันอย่างสวยงาม สื่อถึงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 34 ราชพฤกษ์เกมส์ ที่โรงเรียนสาธิตทั้งหมดพร้อมใจกัน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อความสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพ เงาบริเวณกลีบดอกเป็นเลข 3 และโลมาหมุนตัวเป็นเลข 4 สื่อถึงการแข่งขันครั้งที่ 34 /โลมา  สัตว์ที่เป็นมิตรกับคนแทนการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคี และยังสื่อถึงการแข่งขันกีฬา ณ จังหวัดชลบุรี เมืองชายทะเลที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม / สีแดง : พลัง ความกระตือรือร้น / สีทอง : ความเจริญรุ่งเรือง คุณธรรม / สีเทา : สีของมันสมอง ความเจริญทางสติปัญญา  จัดระหว่างวันที่  19 – 25 ตุลาคม 2552 มีการแข่งขันกีฬา 15 ชนิด ยกเว้นฮอกกี้  มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 18 แห่ง โรงเรียนที่ส่งกองเชียร์มี จุฬา,ปทุมวัน,ประสานมิตร และบูรพา

13ราชพฤกษ์เกมส์ 12ราชพฤกษ์เกมส์14ราชพฤกษ์เกมส์

พ.ศ. 2553 กีฬาสาธิตสามัคคี   ครั้งที่ 35    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร “ฝ่ายมัธยม” เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อว่า“ประสานมิตรเกมส์”ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสาธิต ผูกจิตสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียวกัน ประสานมิตรเกส์” สัญลักษณ์นำโชค คือ หนุมานหุ่นยนต์ ชื่อ “น้ำจิต” และ  “น้ำใจ” ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปคบเพลิงและรูปคนที่กำลังวิ่งเข้าเส้นชัย  รูปคบเพลิงหมายถึงความรุ่งโรจน์ ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี   รูปคนที่กำลังวิ่งเข้าเส้นชัย  เป็นรูปทรงกราฟเอ็กโพเนลเชียล หมายถึงเพิ่ม เจริญงอกงาม ตรงกับปรัชญาของโรงเรียน  ท่าทางของคนหมายถึงความสนุกสนาน สามัคคี มิตรภาพ รอยยิ้ม และชัยชนะ ตัวเลข 35 คือ ครั้งที่ 35 สีเทาคือความคิดและสติปัญญา สีแดงคือพลังและความกล้า สีเหลืองคือความสนุกสนานร่าเริง มิตรภาพและรอยยิ้ม จัดระหว่างวันที่  17 – 23 ตุลาคม 2553 มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด   มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 18 โรงเรียน โรงเรียนสาธิตที่ส่งกองเชียร์มี เกษตร,จุฬา,ปทุมวัน,รามคำแหง และประสานมิตร มีพิธีเปิด-ปิดใช้ในอาคาร

15ประสานมิตรเกมส์ 16ประสานมิตรเกมส์

พ.ศ. 2554 กีฬาสาธิตสามัคคี   ครั้งที่ 36    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อว่า“ปูแป้งเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “ม่วนซื่นฮักแพง ร่วมแรงร่วมใจ สิบแปดสาธิตยิ่งใหญ่ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”  สัญลักษณ์นำโชค คือปู  เป็นปูแป้งถือคบเพลิง ชื่อ “น้องข้าวเหนียว” ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นดอกลีลาวดี ดอกไม้ประจำจังหวัด เรียงกัน 18 ดอกคือ สาธิต 18 แห่ง เลข 36 คือครั้งที่36 มีเลขซ้อนทับแสดงอาการเคลื่อนไหวของคนที่พร้อมพุ่งไปข้างงหน้า หัวเลข 6 เป็นวงกลมสื่อน้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี สีเหลือง-เทาคือสีประจำโรงเรียน เทาคือสติปัญญา เหลืองคือเจริญรุ่งเรือง ข้อความใต้ส่วนโค้งมนของเลข 6 บ่งบอกการแข่งขันครั้งที่ 36 ชื่อว่า ปูแป้งเกมส์ มีดอกลีลาวดีพวยพุ่งออกมา จากเล็กไปหาใหญ่ สื่อว่าเบิกบานงดงาม เจริญรุ่งเรืองสืบไป   จัดระหว่างวันที่  16 – 22 ตุลาคม 2554 มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด   มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 18 โรงเรียน  กองเชียร์ใช้โรงเรียนเจ้าภาพเท่านั้น มีพิธีเปิด-ปิดใช้ในอาคาร

17ปูแป้งเกมส์ 18ปูแป้งเกมส์ 19ปูแป้งเกมส์

พ.ศ. 2555 กีฬาสาธิตสามัคคี   ครั้งที่ 37    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อว่า “ปทุมวันเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “สาธิตสามัคคี ไมตรีสัมพันธ์ กีฬาสมานฉันท์ ปทุมวันเกมส์ ” สัญลักษณ์นำโชค คือ ม้า ชื่อ “น้ำใจและไมตรี” สัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปดอกบัว  จัดระหว่างวันที่  21 – 27 ตุลาคม 2555 มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด  มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 19 โรงเรียน พิธีเปิด-ปิดใช้ในอาคาร

20ปทุมวันเกมส์ 21ปทุมวันเกมส์

พ.ศ. 2556 กีฬาสาธิตสามัคคี   ครั้งที่ 38    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อว่า “ดอกแก้วเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างคน วัฒนธรรมสร้างชาติ” สัญลักษณ์นำโชค คือ ดอกแก้ว ดอกขวัญ ” ส่วนสัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปดอกแก้ว   จัดระหว่างวันที่  2 – 26 ตุลาคม 2556  มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด  มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 21 แห่ง ซึ่ง เพิ่มมา 2 แห่งคือ สาธิตพะเยา และ สาธิต มศว.องครักษ์  และปีนี้ไม่มีการส่งกองเชียร์  มีพิธีเปิด-ปิดใช้ในอาคาร

22ดอกแก้วเกมส์ 23ดอกแก้วเกมส์ 24ดอกแก้วเกมส์

พ.ศ. 2557 กีฬาสาธิตสามัคคี   ครั้งที่ 39 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อว่า “จามจุรีเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างมิตร สาธิตร่วมใจ สามัคคีรู้อภัย สุขใจจามจุรีเกมส์” ส่วนสัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นการผสมผสานไทยสากล ตัวอักษรจามจุรีเกมส์สื่อถึงความทันสมัยตัวเลข ๓๙ เป็นตัวเลขไทยคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลักษณะของเลขเก้าไทยเสมือนหนึ่งความก้าวหน้ารุ่งโรจน์ ปลายยอดอ่อนช้อยแบบเป็นลักษณะเปลวไฟจากคบเพลิงกีฬา เงาเลขเก้าที่ซ้อนกันทั้งสี่ หมายถึงโรงเรียนสาธิตจากสี่ภาคของประเทศ  ตัวนำโชคชื่อ “แสนสนุกและสุขใจ” จัดระหว่างวันที่  21 – 27 ธันวาคม  2557  มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด  มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 21 แห่ง  และปีนี้พิธีเปิดใช้สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์  ส่วนพิธีปิดใช้อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

25จามจุรีเกมส์ 26จามจุรีเกมส์

พ.ศ. 2558 กีฬาสาธิตสามัคคี   ครั้งที่ 40    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อว่า “กัลปพฤกษ์เกมส์” ภายใต้คำขวัญ “ตุ้มโฮมสถาบัน กัลปพฤกษ์สานฝัน แคนคูนสัมพันธ์ สาธิตสามัคคี ” ส่วนสัญลักษณ์การแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน สื่อความหมายถึง การแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๐ ที่มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ มีตัวเลข ๔๐ ที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในเลขสี่ และเลขศูนย์ มีลายขิดแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอีสานที่สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้เปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่สืบทอดประเพณีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและมีหลังคาเกวียนวางซ้อนกัน ซึ่งภาษาอีสาน เรียกว่า“กูป”ด้วยสีที่แตกต่างกัน ๕ สี คือ สีเขียวสีชมพู สีฟ้า และ สีเหลือง หมายถึงโรงเรียนสาธิตจากสี่ภาคของประเทศมารวมกันภายใต้หลังคาเดียวกัน คือสีอิฐด้วยความสมัครสมานสามัคคี ตัวนำโชคชื่อ “พี่แคน-น้องคูน” จัดระหว่างวันที่  6 – 13 มกราคม  2559  มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด เพิ่มฟุตซอลเป็นกีฬาสาธิต มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 21 แห่ง  และปีนี้พิธีเปิด-ปิดใช้สนามกีฬา 50 ปี มข.  พิธีเปิดมีกองเชียร์ 4 แห่ง (ระดับมัธยม) ได้แก่ สาธิตจุฬา,สาธิตประสานมิตร,สาธิตมหาสารคามและสาธิตขอนแก่น(เจ้าภาพ) พิธีปิดมีกองเชียร์ 2 แห่ง ได้แก่ สาธิตเกษตร และสาธิตขอนแก่น(เจ้าภาพ)

27กัลปพฤกษ์เกมส์ 28กัลปพฤกษ์เกมส์ 29กัลปพฤกษ์เกมส์

รวบรวมและเรียบเรียงโดย อาจารย์พรศักดิ์  นากชื่น
ฝ่ายเทคนิคกีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เริ่มรวบรวม-เรียบเรียง ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2548