ประชุมวาระพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ประชุมวาระพิเศษ ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย การติดตามการดำเนินงานการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมรับข้อเสนอแนะจากโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ และแจ้งกำหนดการพิธีปิดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา แจ้งการเตรียมจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ ๖ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชพงศ์ อุดมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รายงานความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๒ “อินทนิลเกมส์” ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม