อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
ที่ตั้ง : อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ใกล้ทางเข้าประตูงามวงศ์วาน 1
ความจุ : สามารถจอดรถได้จำนวน 289 คัน
เวลาทำการ : 05.00 – 23.00 น.

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
ที่ตั้ง : อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ตั้งอยู่บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ใกล้ทางเข้าประตูงามวงศ์วาน 2
ความจุ : สามารถจอดรถได้จำนวน 192 คัน

อาคารจอดรถบางเขน
ที่ตั้ง : อาคารจอดรถบางเขน ตั้งอยู่บริเวณหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี
ความจุ : สามารถจอดรถได้จำนวนประมาณ 200 คัน
เวลาทำการ : 06.00 – 22.00 น.

อัตราค่าบริการ กำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถ
1. ประเภทรายชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 10 บาท / คัน / 1 ชั่วโมง หากเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง ให้เก็บในอัตรา 10 บาท
2. ประเภทรายเดือน
2.1 สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อัตรา 600 บาท / คัน / เดือน
2.2 สำหรับบุคคลทั่วไป อัตรา 800 บาท / คัน / เดือน
3. ประเภทผู้มาอบรมสัมนนา ให้เก็บกับหน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนา ในอัตรา 20 บาท/คัน/วัน โดยต้องประทับตรายางที่บัตรจอดรถ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
4. ประเภทลูกค้าที่ใช้บริการร้านค้า และธนาคารของอาคารที่จอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จอดฟรี 30 นาที โดยร้านค้า และธนาคารจะต้องประทับตรายางในบัตรจอดรถ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
5. บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่ขึ้นไปจอดรถบนอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องนำรถที่จอดออกจากอาคารใม่เกิน 22.00 น. กรณีที่จอดรถบนอาคารจอดรถค้างคืน ให้จัดเก็บในอัตรา 100 บาท/คัน/วัน

ข้อมูลจาก เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์